Vedtægter

 

Vedtægter for
FYNS VOGNMANDSFORENING

§1 Foreningens navn og formål
§2 Forholdet til DTL og Dansk Erhverv
§3 Medlemsforhold
§4 Inddrivelse af fordringer
§5 Bestyrelsen
§6 Ordinær generalforsamling
§7 Ekstraordinær generalforsamling
§8 Regnskab
§9 Tegning og hæftelse
§10 Vedtægtsændringer.
§11 Opløsning af foreningen
§12 Ikrafttræden

Opdateret d. 20. juni 2020 Vedtægter for foreningen

Fyns Vognmandsforening

§ 1. Foreningens navn og formål

1.1. Foreningens navn er Fyns Vognmandsforening, og foreningens hjemsted er formandens virksomhedsadresse, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

1.2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske, faglige og sociale interesser og i øvrigt virke til at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

§ 2. Forholdet til DTL og Dansk Erhverv

2.1. Foreningen er tilsluttet Dansk Transport og Logistik (DTL), som er medlem af Dansk Erhverv (DE). Foreningen og dens medlemmer er derfor underlagt DTLs og DE’s vedtægter, etiske regler, regulativer samt andre bestemmelser og påbud som lovligt måtte blive givet af DTL og DE.

2.2. Medlemsvirksomheder, der beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal følge de for transport- branchen gældende løn- og arbejdsvilkår, jf. herved DTLs etiske normer.

§ 3. Medlemsforhold

3.1. Optagelse

Som medlem kan optages:

A:
Virksomheder som driver vognmandsvirksomhed i henhold til lov om godskørsel. Virksomheder med det primære formål at udbyde transport og/eller logistikydelser.

B:
Som associeret medlem virksomheder, der har interesse i transport og logistik, og som efter bestyrelsens skøn kan bidrage til at fremme transportbranchens interesser.

Associerede medlemmer har samme rettigheder som øvrige medlemmer, men er ikke valgbare til generalforsamlingen og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

C:
Medarbejdende familiemedlemmer i familieejede virksomheder.

D:
Medejere af en virksomhed med flere indehavere.

E:
Som æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning optages personer, som har gjort en særlig fortjenstfuld indsats inden for Fyns Vognmandsforening.

F:
Som passivt medlem kan efter bestyrelsens accept optages personer, som har beklædt en ledelsesfunktion i en medlemsvirksomhed, som er eller indtil det foregående regnskabsår har været medlem af DTL, men som på grund af alder, pensionering eller sygdom er udtrådt af eller ophørt med at drive virksomhed.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Desuden sker indmeldelsen med forbehold for bestyrelsen i DTLs accept.

3.2. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med mindst seks måneders skriftligt varsel til udgangen af et kvartal. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde acceptere kortere varsel.

For Medlemsvirksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 207 (DTL’s arbejdsgiverforening), er det dog udmeldelsesreglerne i arbejdsgiverforeningens vedtægter, som er gældende, også for udmeldelse af foreningen.

Såfremt en virksomhed går konkurs, afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres med virkning fra udgangen af det kvartal, virksomheden erklæres konkurs, afhændes eller ophører, såfremt foreningen har modtaget skriftlig underretning herom inden for samme kvartal.

Ændring af virksomhedsform, fx fra enkeltmandsvirksomhed til selskab, betragtes ikke som afhændelse eller ophør.

3.3 Ophævelse af medlemskabet, slettelse og eksklusion

Bestyrelsen kan beslutte, at medlemskabet ophæves, hvis betingelserne for medlemskab ikke længere er til stede, jf. 3.1.

Et medlem, hvis bo tages under rekonstruktion, konkurs eller dødsbobehandling, mister retten til medlemskab og anses for udtrådt af DTL fra udgangen af det kvartal, hvor dekret er afsagt, eller bobehandling eller rekonstruktion er påbegyndt, medmindre boet inden udtrædelsesdagen skriftligt erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet.

Grove eller gentagne overtrædelser af disse vedtægter samt øvrige vedtægter m.v. jf. 2.1, kan medføre medlemmets eksklusion af foreningen.

Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Medlemmet har ret til at kræve, at afgørelsen forelægges førstkommende ordinære generalforsamling, som træffer endelig afgørelse med simpelt stemme- flertal.

3.4. Kontingent

Kontingent består af et grundkontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, med tillæg af et lønsumskontingent, der beregnes på baggrund af det foregående kalenderårs samlede udbetalte lønsum, som er indrapporteret til DTL.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Passive medlemmer betaler et nedsat kontingent fastsat af bestyrelsen. Kontingentet opkræves kvartalsvis, jf. DTLs kontingentregulativ

Betales kontingent m.v. ikke rettidigt, er den pågældendes medlemsrettigheder (men ikke medlems- pligter) automatisk suspenderet, indtil betalingen finder sted.

§ 4. Inddrivelse af fordringer

Betales kontingentet ikke rettidigt, kan der beregnes renter og gebyrer efter rentelovens regler, indtil betaling sker. Alle omkostninger ved inddrivelse af kontingent og anden gæld til foreningen, herunder inkassoomkostninger, pålægges restanten.

Har et medlem penge til gode hos foreningen, kan foreningen foretage modregning i ovennævnte beløb.

§ 5. Bestyrelsen

5.1. Opgave og valg

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på syv aktive medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsens medlemmer vælges med tre medlemmer i ulige år og fire medlemmer i lige år. Der vælges én bestyrelsessuppleant hvert år.

Det skal tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal vælges, således at de geografisk dækker hele foreningens område.

Æresmedlemmer og passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan beslutte, at sekretærfunktionen skal varetages eksternt.

5.2. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt (herunder elektronisk) med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller af næst- formanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen vælger delegerede til DTLs generalforsamling for 1 år ad gangen.

5.3. Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens ledelse såvel som for tilstedeværelsen af foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens lovlige beslutninger.

Foreningens formue kan anbringes i solide værdipapirer.

Et bestyrelsesmedlem er ansvarsfrit for beslutninger truffet på bestyrelsesmøder, hvor medlemmet har været lovligt fraværende. Det samme gælder, hvor et bestyrelsesmedlem har taget reservation mod trufne beslutninger, som han har stemt imod.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid sammen med en af revisorerne forlange regnskaberne forelagt. Bestyrelsen har ret til for foreningens regning at tegne en kautionsforsikring for kassereren.

§ 6. Ordinær generalforsamling

6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen sker med mindst 2 ugers varsel i DTL’s medlemsblad og skriftligt (herunder elektronisk) til de enkelte medlemmer.

6.3. Stemmeberettigede

Hvert medlem har én stemme, og skriftlig afstemning kan kræves af dirigenten eller mindst tre medlemmer. Medlemmer, der er i restance, æresmedlemmer og passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Hver virksomhed kan kun afgive én stemme. Virksomheden afgør selv, hvem der har stemmeretten. I tilfælde af uenighed afgøres spørgsmålet efter medlemsanciennitet af foreningen.

6.4. Gennemførelsen

Til at lede forhandlingerne på generalforsamlingen kan bestyrelsen indkalde en jurist. Hvis bestyrelsen ikke benytter sig af denne mulighed, vælger generalforsamlingen en dirigent, som er uafsættelig og øverste myndighed ved forhandlingernes førelse. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 1. Regnskabsaflæggelse
 2. Valg af bestyrelse og suppleanter
 3. Valg af revisorer og suppleanter
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen uden for den udsendte dagsorden, skal indgives skriftligt (herunder elektronisk) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og af bestyrelsen udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der vælges to revisorer for 2 år ad gangen, således at én revisor afgår hvert år. Revisorer kan være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal og afstemninger afgøres ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at et medlem aldrig kan råde over mere end to fuldmagter.

I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Fører dette ikke til en afgørelse, gør formandens stemme, eller ved hans forfald den fungerende formands stemme, udslaget.

Ved andre afstemninger end valg, er forslaget i tilfælde af stemmelighed ikke vedtaget. Kun medlemmer samt indbudte gæster har møde- og taleret på generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, når den finder det påkrævet, og skal sørge for afholdelse af en sådan senest 6 uger efter, at minimum 1/4 af medlem- merne skriftligt, med angivelse af dagsorden, har anmodet om det.

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres og underskrives af de af generalforsamlingen valgte revisorer med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

De af generalforsamlingen valgte revisorer har til enhver tid adgang til foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.

Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter, i en sådan form at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling til enhver tid kan aflæses, samt udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 9. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden alene eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved salg af værdipapirer, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og medlemmer har intet krav på denne eller dele heraf ved udmeldelse, slettelse eller eksklusion fra foreningen.

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning og kræver kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, i hvilke paragraffer der ønskes gennemført ændringer.

Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt, og med en kort (men dækkende) motivering til foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. I modsat fald henvises forslaget til drøftelse under eventuelt.

For så vidt angår ændringsforslag, der ønskes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, skal sådanne ændringsforslag endvidere forud være anbefalet af mindst 1⁄4 af medlemmerne, ligesom indkaldelsen med ændringsforslagene skal være tilsendt medlemmerne senest en uge forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

§ 11. Opløsning af foreningen

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med mindst 3⁄4 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen til en eventuel ny generalforsamling skal finde sted mindst en måned efter den første og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der samtidig ved simpelt flertal tages beslutning om, ved hvem og på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes man skal forholde sig med foreningens eventuelle formue.

§ 12. Ikrafttræden

Disse vedtægter trådte i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på den stiftende generalforsamling den 29. marts 2014 ændret den 11. marts 2017, 24.marts 2018 og den 20. juni 2020.

Etiske normer for medlemmer af Dansk Transport og Logistik

Transporterhvervet udfylder en vigtig mission i det moderne samfund ved at medvirke til en effektiv, økonomisk og miljøansvarlig distribution af alle former for gods, som en nødvendig forudsætning for at holde samfundets vitale funktioner i gang.

Medlemmet skal derfor inden for loven og disse normer udføre sit transportarbejde på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god forretningsskik inden for transporterhvervet.

Kravet om iagttagelse af loven og de etiske normer gælder i forholdet til:

 •   kunden
 •   samfundet, nationalt som internationalt samt til
 •   kollegerog sikres gennem:
 •   anvendelse af lovligt og miljøtilpasset materiel og beskæftigelse afveluddannet personale;
 •   diskretion vedrørende transportopgaver og kunders forhold ialmindelighed til bevarelse og udbygning af tillidsforholdet mellem

  transportør og transportkøber;

 •   fokus på minimering af ressourceanvendelsen ved udførelsen aftransportarbejdet til gavn for samfundet og det omkringliggende

miljø; samt gennem

 iagttagelse af god og hensynsfuld optræden ved afviklingen af transportarbejdet, i særdeleshed gennem sikker adfærd i trafikken.



I forholdet til kolleger inden for transporterhvervet og DTL skal medlemmet:

 •   udvise god kollegial adfærd;
 •   undlade gennem udtalelser eller optræden at skade erhvervets omdømme og respekten for andre kolleger;
 •   anvende de kollegiale kanaler til bilæggelse af faglige konflikter, herunder søge bistand hos kredsformand eller indehavere af
 •   tillidshverv til afholdelse af kollegiale samråd før, der tages skridt til
 •   anvendelse af retssystemet eller involvering af offentligheden; samt
 •   ikke tage utilbørlig kontakt til kollegers kunder, herunder i tilfælde af
 •   en kolllegas dødI forholdet til medarbejderne skal medlemmet tilstræbe:

   

at medarbejderne sikres den fornødne faglige og praktiske uddannelse,som er relevant for de funktioner de pågældende udfører, og til stadig udvikling af erhvervet

at der tilvejebringes et godt og sikkert arbejdsmiljø med gode samarbejdsforhold; samt
at medarbejdernes rettigheder efter lovgivningen og gældende overenskomster overholdes.

Disse normer er udarbejdet i henhold til Dansk Transport & Logistiks vedtægt § 3, stk. 2, som udtryk for de krav, der stilles til medlemsvirksomhedernes professionelle standard og etik under udøvelse af deres erhverv.

Reglerne som blev vedtaget på DTL generalforsamling den 6. maj 2000 er at betragte som et tillæg til DTLs vedtægt og har således direkte gyldighed for alle medlemsvirksomheder i DTL.